Lokalna Grupa Dziaania

Dokumenty

PROW 2007-2013

Konkursy

Polecamy


 
portal rolniczy
3 czerwca 2015r.
Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza wszystkich czonkw stowarzyszenia na Walne Zebranie sprawozdawcze, ktre odbdzie si w dniu 17 czerwca 2015 roku o godz. 14.15 w sali konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisawa Staszica 22.

Proponowany porzdek zebrania:
1. Otwarcie zebrania;
2. Przedstawienie proponowanego porzdku obrad;
3. Przyjcie porzdku obrad;
4. Wybr Przewodniczcego, Sekretarza oraz Protokolanta Zebrania;
5. Sprawdzenie kworum i prawomocnoci zebrania;
6. Wybr Komisji Skrutacyjnej;
7. Wybr komisji uchwa i wnioskw;
8. Przedstawienie:
a) sprawozdania merytorycznego z dziaalnoci stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania
?Nad Drzewiczk? za rok 2014;
b) sprawozdania finansowego wraz z Informacj dodatkow z dziaalnoci stowarzyszenia
Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? za rok 2014;
9. Dyskusja nad sprawozdaniami
10. Podjcie uchwa w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego z dziaalnoci stowarzyszenia
Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? za rok 2014;
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z Informacj dodatkow z dziaalnoci
stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? za rok 2014;
11. Przedstawienie Sprawozdania z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia LGD ?Nad Drzewiczk?;
12. Podjcie uchwa w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania z dziaalnoci Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia
LGD ?Nad Drzewiczk?;
b) udzielenia absolutorium Zarzdowi;
13. Wolne wnioski, sprawy rne;
14. Zamknicie Zebrania.

Z uwagi na du wag zagadnie przewidzianych w programie obrad, prosimy o niezawodne przybycie.

Andrzej Krzyanowski
Prezes Zarzdu LGD ?Nad Drzewiczk?
 
1 czerwca 2015r.

VI DRZEWICKI RAJD PIESZY ?Z KIJAMI ALBO BEZ??

Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? ma przyjemno zaprosi wszystkich mionikw pieszych wdrwek na 6 edycj Drzewickiego Rajdu Pieszego ?Z kijami albo bez?, ktra odbdzie si 13 czerwca.
7?kilometrowa trasa nie powinna sprawi wikszych problemw nawet pocztkujcym piechurom, dlatego zachcamy do udziau szczeglnie naszych najmodszych mieszkacw. Jak zwykle na uczestnikw rajdu czeka mnstwo atrakcji w postaci konkursw i zawodw sportowych, a do osb, ktre niekoniecznie widz si w roli faworytw tych konkurencji, by moe umiechnie si szczcie w losowaniu.
Szczegy dotyczce wydarzenia znajd Pastwo w zacznikach.
Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania:

 
31 maja 2015r.
Polska wie - dziedzictwo i przyszo
Pliki do pobrania:
 
5 listopada 2014r.


Drzewickie Centrum Wolontariatu ?Ofiarna do? we wsppracy z instytucjami i organizacjami partnerskimi organizuje integracyjny bieg ulicami miasta Drzewica pod hasem ?II Drzewicka Sztafeta Wolnoci?. Impreza odbdzie si w sobot, 8 listopada 2014 roku.
Gwnymi celami przedsiwzicia s: integracja spoecznoci lokalnej, promocja wolontariatu jako nowoczesnej formy patriotyzmu oraz popularyzacja aktywnoci fizycznej i zdrowego stylu ycia.
Sztafeta nawizuje do obchodw 96. rocznicy odzyskania przez Polakw suwerennego pastwa, 25 lat wolnoci i 10 lat Polski w Unii Europejskiej. Tego dnia razem z nami witowa bd mieszkacy gminy i miasta Drzewica, w tym dzieci, modzie, doroli, osoby z niepenosprawnoci, emeryci a take zaproszeni gocie.
W Sztafecie nie ma podziau na pe i kategorie wiekowe. Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie si z regulaminem oraz obowizkowe podporzdkowanie decyzjom organizatora i sub porzdkowych w trakcie biegu.
Start i meta bd usytuowane przy Zespole Szk Ponadgimnazjalnych w Drzewicy, ktry zapewnia wsparcie techniczne i organizacyjne. Trasa obejmuje m.in. ul. Stanisawa Staszica, ul. Armii Krajowej, plac Wolnoci, plac Gabriela Narutowicza, plac Tadeusza Kociuszki oraz ul. Braci Kobylaskich, co daje cznie odcinek o dugoci okoo 2,5 km.
Warto podkreli, e w ramach II Drzewickiej Sztafety Wolnoci wolontariusze Drzewickiego Centrum Wolontariatu ?Ofiarna do? przeprowadzili konkurs plastyczny dla dzieci i modziey, ktry zostanie rozstrzygnity po zakoczonym biegu.
Patronat honorowy nad przedsiwziciem sprawuj Wojewoda dzki, Marszaek Wojewdztwa dzkiego, Starosta Powiatu Opoczyskiego oraz Burmistrz Gminy i Miasta w Drzewicy. Wsparcie organizacyjne zapewniaj Powiatowa Komenda Policji w Opocznie, Ochotnicza Stra Poarna w Drzewicy oraz Stacja Ratownictwa Medycznego Falck Medycyna w Opocznie. Patronat medialny sprawuj Radio Plus Radom, Redakcja Gocia Niedzielnego a take Tygodnik Opoczyski.
Do zobaczenia na trasie Sztafety. Pocztek o godz. 12.00.

 

Pliki do pobrania:

 

Zachcamy do zapoznania si z treci programu "PRACODAWCY GIMNAZJALISTOM". Dziki zaangaowaniu przedsibiorcw modzie bdzie moga podj waciwe wybory na ciece edukacji do ycia zawodowego.

 
W ostatni dzie wakacji, tj. 31 sierpnia Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? zorganizowaa ?AMATORSKI SPYW KAJAKOWY SZLAKIEM KAJAKOWYM PO DRZEWICZCE?. Przedsiwzicie zostao sfinansowane ze rodkw Wojewdztwa dzkiego. W czerwcu Zarzd Wojewdztwa dzkiego ogosi konkurs ofert dla organizacji pozarzdowych na wsparcie lub powierzenie realizacji zada publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa. LGD zoya swoj ofert na zrealizowanie zadania, ktrego celem jest promocja atrakcyjnych przyrodniczo terenw wojewdztwa dzkiego, upowszechnianie turystyki kajakowej jako atrakcyjnej formy spdzania czasu, promowanie istniejcych szlakw turystycznych na terenie wojewdztwa dzkiego, a take integracja mionikw aktywnego wypoczynku i doskonalenie umiejtnoci pywania kajakiem.
Pocztkowo START zaplanowany zosta z miejscowoci Giezw, jednake w zwizku z podwyszonym stanem Drzewiczki, a tym samym szybszym jej nurtem miejsce STARTU przeniesiono do miejscowoci Zameczek. Trasa spywu zostaa wic wyduona, o czym zostali wczeniej poinformowani wszyscy ci, ktrzy zgosili ch udziau w spywie.
W niedziel, ok. godz. 10.00 wszyscy uczestnicy autokarem zostali przewiezieni do Zameczku, gdzie w imieniu Zarzdu LGD ?Nad Drzewiczk? uczestnikw przywita jego Prezes - Andrzej Krzyanowski. Po dokonaniu niezbdnych formalnoci zorganizowano rozgrzewk. W roli prowadzcego, tj. komandora spywu wystpi Przemek Kmita. Poinstruowa on uczestnikw o podstawowych zasadach bezpieczestwa na rzece, przedstawi ekip zabezpieczajc spyw, a nastpnie dokona odprawy. Organizatorzy dokonali wszelkich stara, aby uczestnicy ?Amatorskiego spywu kajakowego?? bezpiecznie dotarli do mety. Nad ich bezpieczestwem czuwaa grupa kajakarzy - profesjonalistw oraz ratownik wodny Patryk Kopiski. Wszyscy mieli zadba o to, by uczestnicy w niezmienionym skadzie dopynli do mety.
Trzy spywy kajakowe, ktre do tej pory zorganizowaa drzewicka grupa miay miejsce na trasie z Drzewicy do Nieznamierowic. Tras z Zameczku do Drzewicy LGD prowadzia spyw po raz pierwszy. Atrakcje, jakie czekay na uczestnikw w postaci licznych progw byy wic niespodziank take dla organizatorw. Widok kajakarzy-amatorw, ktrzy po przekroczeniu takiego progu nabieraj mniej lub wicej wody w kajak by niezapomniany. Pogoda ostatniego dnia sierpnia bya wprost wymarzona do uprawiania tego rodzaju rekreacji. Mimo ponad dwudziestopiciostopniowej temp. powietrza woda bya jednak zimna.
Kiedy w kajak wsiadaj osoby, ktre nigdy wczeniej nie uprawiay takiej rekreacji to mona przypuszcza, e zdarzy si par wywrotek. Tak te byo i tym razem. Szczliwie nad bezpieczestwem uczestnikw czuwaa szecioosobowa grupa profesjonalistw. Panowie napracowali si ale dziki ich obecnoci wszyscy czuli si bezpiecznie.
Jak zawsze wrd uczestnikw byli i tacy, ktrzy zadziwiali pozostaych innowacyjnoci swojej techniki. O miano ?najbardziej innowacyjnej technicznie druyny? bio si kilka ekip, jednak ostatecznie zwycistwo, zoty medal i nagrody przypady dwjce: Dorota i Aleksander uccy.
Organizatorzy przewidzieli take medale i nagrody dla trzech najlepszych druyn w kadej z trzech kategorii: K2-mix, K2-women oraz K-2 men.
Zalenie od kategorii o sukcesie decydoway niekiedy sekundy.
W kategorii K-2 mix pierwsze miejsce i zoty medal zdobyli: Monika Kaluna i Mariusz Kopacki, srebro: Iwona i Marcin Olczykowscy, natomiast brz wywalczyli: Monika Balasiska i Hubert Bulski. W kategorii K-2 women pierwsze miejsce wywalczya dwjka w skadzie: Marta Woniak i Barbara Biaek, srebro przypado Boenie Dera i Jolancie Grygiel, natomiast brz Irenie Kwiecie i Dorocie Kopytowskiej.
W kategorii K-2 men zoty medal wywalczya dwjka: Aleksander Kopczyski i Antoni Kwaniak, srebro zdobyli Adam Woonkiewicz i Maciej Klimek, a brz przypad Zenonowi i Albertowi Jdrzejczakom.
Po trudach kajakowania wszyscy udali si na piknik przy domkach letniskowych nad torem kajakowym. Tutaj odbyo si uroczyste podsumowanie imprezy, ognisko oraz rozdanie medali i nagrd. Rozlosowano te kilka nagrd wrd uczestnikw, ktrym nie dopisao szczcie w potyczce sportowej.
Sam spyw to jednak nie wszystko. W ramach pozyskanych rodkw LGD podja si przygotowania publikacji o charakterze turystyczno-promujcym. Planuje si zamieszczenie w niej, m.in. informacji o szlakach turystycznych istniejcych na tym terenie.
Przypomnijmy, e w ostatnim czasie za spraw LGD "Nad Drzewiczk" na terenie gminy Drzewica powstay dwa szlaki: pierwszy ponad 20 km szlak rowerowy, ktrego cakowita dugo wynosi ponad 100 km i cignie si poprzez gminy: Drzewica, Powitne, Rzeczyca, Czerniewice a do elechlinka. Drugi ze szlakw powstaych za porednictwem LGD dedykowany zosta sympatykom pieszych wdrwek, a w szczeglnoci nordic walkingu. Na terenie gminy Drzewica powstay doskonale oznakowane trzy ptle tras o rnym stopniu trudnoci. Z ca pewnoci wspomniane szlaki omwione i przedstawione zostan w planowanej publikacji. Znajd si tu rwnie atrakcje turystyczne regionu oraz fotografie z imprez turystycznych, ktre do tej pory z takim powodzeniem realizowaa drzewicka grupa.
Zachcamy do obejrzenia filmw ze spywu:


 
22 sierpnia 2014r.
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich Wojewdztwa dzkiego i Lider Partnerstwa Naturowego dla Doliny Rawki ? Skierniewicka Izba Gospodarcza zapraszaj na bezpatny cykl szkole pt. ?Tworzenie i funkcjonowanie drobnej spdzielczoci na wsi, opierajcej si na produktach tradycyjnych i regionalnych?. Szkolenia maj na celu podniesienie wiedzy rolnikw oraz drobnych przedsibiorcw na temat moliwoci produkcji i zbytu wasnych produktw.

Szkolenia odbd si w dwch terminach:
- I w terminie od 3 do 5 wrzenia 2014 roku w Sali Gminnego Orodka Kultury, ul. owicka 9, 99-417 Bolimw,
- II w terminie od 8 do 10 padziernika 2014 roku w Dworku Pamitna, adres: Pamitna 14, 96-100 Skierniewice.

Nabr uczestnikw szkole prowadzi Skierniewicka Izba Gospodarcza. Osoby zainteresowane udziaem w szkoleniu, prosimy o kontakt do dnia 29 sierpnia 2014 roku pod nr tel. 46-832-10-59 lub na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

O udziale w szkoleniach decyduje kolejno zgosze.

W szkoleniach mog uczestniczy rolnicy i mikroprzedsibiorcy z terenu woj. dzkiego.
Organizator zapewnia dodatkowo: catering, przerwy kawowe, materiay szkoleniowe.
 
21 sierpnia 2014r.

Pliki do pobrania:

 
18 sierpnia 2014r.
 
12 sierpnia 2014r.
W dniu 30 lipca odbyo si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk?. Przypomnijmy, e posiedzenia Rady s zwoywane odpowiednio do potrzeb wynikajcych z naborw wnioskw prowadzonych przez LGD. Tym razem Przewodniczca ciaa decyzyjnego Pani Beata Cholewa zwoaa zebranie w zwizku z zakoczonym naborem wnioskw w ramach tzw. ?maych projektw?. W wyniku naboru ogoszonego przez LGD ?Nad Drzewiczk? do biura LGD wpyno 5 wnioskw na czn kwot dofinansowania 127 647.50 z.
Pierwszy z projektw zoony zosta przez osob fizyczn; tytu operacji: ?INFORMACJE LOKALNE, HISTORIA, TURYSTYKA W OKOLICACH DRZEWICY - APLIKACJA MOBILNA?.
Cztery kolejne projekty zoya GMINA I MIASTO DRZEWICA:
  1. ?BUDOWA PLACW ZABAW W MIEJSCOWOCIACH DOMASZNO I DBRWKA?;
  2. ?BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOCI RADZICE DUE?;
  3. ?BUDOWA SIOWNI ZEWNTRZNYCH W MIEJSCOWOCI DRZEWICA?;
  4. ?KULTYWOWANIE TRADYCJI LUDOWYCH NA TERENIE GMINY DRZEWICA POPRZEZ ORGANIZACJ DOYNEK GMINNYCH?.
Decyzj Rady LGD ?Nad Drzewiczk? wszystkie wnioski otrzymay rekomendacj do dofinansowania.

Zaczniki:
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135
« PoczątekPoprzedni12345678910DalejOstatnie »

Strona 5 z 25

Odwiedzio nas:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Kalendarz

wrzesień 2020
pwścpsn
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

LGD w TVP