Lokalna Grupa Dziaania

Dokumenty

PROW 2007-2013

Konkursy

Polecamy


 
portal rolniczy
21 czerwca 2010r.
W dniach 15-16 czerwca 2010 r. w Restauracji ?Zamkowa? w Drzewicy, LGD ?Nad Drzewiczk? zorganizowaa szkolenie dla czonkw Stowarzyszenia, pt.: ?PODSTAWY ZARZDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI, A TAKE ROZLICZANIE PROJEKTW WSPӣFINANSOWANYCH Z UE?. Celem szkolenia byo zdobycie umiejtnoci przygotowania dokumentw aplikacyjnych w ramach PROW na lata 2007-2013, ale take w ramach innych programw i funduszy, w szczeglnoci PO KL, RPO W.
Organizatorzy zapewnili wysoki poziom merytoryczny zaj zlecajc prowadzenie szkolenia firmie Bajor Consulting. Warto podkreli, e pismo ?Fundusze Europejskie? uznao t firm za najskuteczniejsz w pozyskiwaniu dotacji dla instytucji publicznych w Polsce. Szkolenie przeprowadzi sam Prezes firmy - Pan Przemysaw Bajor.
Miejmy nadziej, i szkolenie przyczyni si do tego, e czonkowie LGD zechc wykorzysta zdobyt wiedz i w ramach wasnych organizacji podejm prby pozyskiwania rodkw UE.
 
14 czerwca 2010r.
Do 300 000 zotych na utworzenie lub rozwj przedsibiorstwa na obszarach wiejskich!
Jeli chcesz zosta przedsibiorc albo rozwin przedsibiorstwo, ktre ju prowadzisz i utworzy miejsca pracy, zapoznaj si z warunkami przyznawania pomocy finansowej w ramach dziaania ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? i przystp do Programu! - przeczytaj e-Ulotk!!!

 
14 czerwca 2010r.
Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza wszystkich Czonkw Stowarzyszenia na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze, ktre odbdzie si w dniu 30 czerwca 2010 roku o godz. 14.20 w sali konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy, ul. Stanisawa Staszica 22.

Proponowany porzdek zebrania:
 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybr Przewodniczcego, Sekretarza oraz Protokolanta zebrania.
 3. Sprawdzenie kworum i prawomocnoci zebrania.
 4. Przedstawienie proponowanego porzdku obrad.
 5. Przyjcie porzdku obrad.
 6. Wybr komisji skrutacyjnej.
 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego, bilansu oraz rachunku zyskw i strat za rok 2009, a take sprawozdania merytorycznego za rok 2009.
 8. Podjcie uchwa w sprawie:
  a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2009;
  b) zatwierdzenia bilansu oraz rachunku zyskw i strat za rok 2009;
  c) zatwierdzenia Sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Stowarzyszenia za rok 2009;
  d) zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej z dziaalnoci za rok 2009;
  e) udzielenia absolutorium Zarzdowi.
 9. Wybr czonkw wadz stowarzyszenia: Zarzdu, Komisji Rewizyjnej.
 10. Podjcie uchwa w sprawie:
  a) wyboru czonkw Zarzdu LGD ?Nad Drzewiczk?;
  b) wyboru czonkw Komisji Rewizyjnej LGD ?Nad Drzewiczk?.
 11. Ukonstytuowanie si Zarzdu oraz Komisji Rewizyjnej LGD ?Nad Drzewiczk?.
 12. Wolne wnioski, sprawy rne.
 13. Zamknicie Zebrania.
Z uwagi na wano zagadnie przewidzianych w programie obrad prosimy o niezawodne przybycie.
 
12 czerwca 2010r.

Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza wszystkich Czonkw Stowarzyszenia na szkolenie:

?PODSTAWY ZARZDZANIA PROJEKTAMI UNIJNYMI, A TAKE ROZLICZANIE PROJEKTW WSPӣFINANSOWANYCH Z UE?.

Szkolenie odbdzie si w dniach 15-16 czerwca 2010 roku (2 dni x 6 godzin)
Miejsce - Restauracja ?Zamkowa?, Plac Wolnoci 32
Rozpoczcie szkolenia - godz. 14.15
Firma szkoleniowa - Bajor Consulting

Proponowany program:

I dzie:

 1. Prezentacja dostpnych programw i rde dofinansowania:
  - PROW na lata 2007-2013,
  - RPO W na lata 2007-2013,
  - PO KL na lata 2007-2013
 2. Od pomysu do projektu ? wsparcie inicjatyw oddolnych

II dzie:

 1. Aplikowanie o fundusze w praktyce
 2. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie wraz z niezbdnymi zacznikami
 3. Wdraanie, monitoring, ewaluacja projektu
 4. Rozliczanie projektu
 
5-6 czerwca 2010r.
Musimy si pochwali, e Dni Drzewicy przypadajce w tym roku na 5-6 czerwca 2010 r. po raz pierwszy zostay zorganizowane przy wspudziale Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk?. Gmina i Miasto Drzewica, ktra zorganizowaa GMINNE DNI SPORTU I REKREACJI, jak rwnie Orodek Kultury Gminy i Miasta w Drzewicy - organizator imprezy plenerowej ?YCIE JEST PIKNE? zoyy za porednictwem LGD wnioski o dofinansowanie wspomnianych przedsiwzi.
W czasie trwania imprezy LGD ?Nad Drzewiczk? zorganizowaa na Orliku akcj informujco-promujc. Dziki uprzejmoci Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy uyczony nam zosta pawilon, w ktrym prowadzilimy akcj informujc o dziaaniach LGD.
Promocji regionu suyy opracowane przez nas broszury i ulotki. Najwikszym jednak powodzeniem cieszyy si specjalnie przygotowane na tego rodzaju okazje gadety reklamowe: smycze, dugopisy i torby zawierajce loga: UE, LEADER, PROW oraz logo LGD ?Nad Drzewiczk?.
Kliknij zdjcie aby obejrze galeri z Dni Drzewicy.
 
27 maja 2010r. PDF Drukuj Email
Nabr wnioskw w ramach dziaania "Odnowa i rozwj wsi?.
Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk" ogasza nabr wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie operacji: "Odnowa i rozwj wsi? - limit dostpnych rodkw w niniejszym naborze wynosi 400.000,00 z.
Wzr wniosku i wszystkie niezbdne dokumenty znajd Pastwo poniej.
 
11 maja 2010r. PDF Drukuj Email
11 maja 2010 roku w sali konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy odbyo si posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk?.
W wyniku naboru ogoszonego przez LGD ?Nad Drzewiczk? w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie ?maych projektw?, tj. operacji, ktre nie odpowiadaj warunkom przyznania pomocy w ramach dziaa osi 3 ale przyczyniaj si do osignicia celw tej osi - do biura LGD ?Nad Drzewiczk? wpyny 4 wnioski zoone przez:
 1. Orodek Kultury Gminy i Miasta w Drzewicy na kwot 25 000,00 z, tytu operacji: IMPREZA PLENEROWA ?YCIE JEST PIKNE?;
 2. Gmin i Miasto Drzewica na kwot 15 000,00 z, tytu operacji GMINNE DNI SPORTU I REKREACJI W DRZEWICY;
 3. Gmin i Miasto Drzewica na kwot 25 000,00 z, tytu operacji DOYNKI POWIATOWO-GMINNE W DRZEWICY;
 4. Sylwestra Maickiego Agenta Ubezpieczeniowego, na kwot 24 836, 70 z, tytu operacji: ROZWJ POTENCJAU SPOECZNEGO MIESZKACW GMINY DRZEWICA POPRZEZ PODNOSZENIE WIEDZY Z ZAKRESU I-SZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ.
Limit dostpnych rodkw w niniejszym naborze wynosi 90.000,00 z. czna suma, o jak ubiegali si wnioskodawcy wyniosa 89 836,70 z.
Decyzj Rady LGD wszystkie wnioski zoone w ramach naboru nr I MP/2010 otrzymay rekomendacj do dofinansowania. Operacje, o ktrych mowa uwzgldnione s na licie rankingowej w kolejnoci ustalonej wedug liczby uzyskanych punktw.

lista rankingowa

W wyniku naboru wnioskw o przyznanie pomocy w zakresie dziaania ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsibiorstw? - do biura LGD ?Nad Drzewiczk? nie wpyn aden wniosek na ww. konkurs.
 
5-7 maja 2010r. PDF Drukuj Email
W dniach 05-07.05.2010 r. w Krakowie odbyo si trzydniowe szkolenie pt.: "Budowa marki w turystyce wiejskiej". Szkolenie zostao zorganizowane przez CDR O/Krakw na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a adresowane byo do lokalnych grup dziaania, ktre w swych strategiach zapisay rozwj turystyki na obszarach wiejskich.
Wojewdztwo dzkie reprezentoway 4 lokalne grupy dziaania: LGD ?Podkowa?, LGD ?BUD-UJ RAZEM?, LGD ?Midzy Prosn a Wart? oraz LGD ?Nad Drzewiczk?.
Szkolenie otworzyli - Pan Jarosaw Bomba - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie oraz Pani Jadwiga Nowakowska ? kierownik szkolenia.
Warsztaty rozpoczy si od wykadu dotyczcego stanu i kierunkw rozwoju turystyki w Polsce. Uczestnicy zapoznani zostali z podstawami prawnymi dziaalnoci turystycznej na obszarach wiejskich ze szczeglnym uwzgldnieniem agroturystyki.
Poruszono kwesti dotyczc dziaalnoci lokalnych grup dziaania oraz ich roli w budowaniu marki w praktyce.
Drugiego dnia odby si wyjazd studyjny na obszar LGD ?Dunajec-Biaa?. W gospodarstwie agroturystycznym Pastwa Lidii i Stanisawa Zikowskich uczestnicy mieli moliwo skosztowania tutejszych produktw regionalnych, w tym pysznego ciasta z fasoli.
Gospodarze tego terenu zaprezentowali proces tworzenia pakietw miejscowych produktw turystycznych. Zwrcono szczegln uwag na wspprac midzy podmiotami i ich wzajemne zaufanie na kadym etapie tworzenia produktu turystycznego. W spotkaniu wzili take udzia przedstawiciele samorzdu, przedstawiciele lokalnych mediw i biur turystycznych.
Uczestnicy mogli zapozna si z licznymi atrakcjami turystycznymi obszaru, takimi jak m.in.: Muzeum Przyrodnicze im. Krystyny i Wodzimierza Tomkw w Cikowicach, ?Skamieniae Miasto? - rezerwat, utworzony w 1974 roku, ktry zajmuje powierzchni 15 ha, ?Wwz Czarownic? oraz Dwr Ignacego Jana Paderewskiego w Knej Dolnej.
Trzeciego dnia zajcia miay charakter czysto warsztatowy.
 
9-11 kwietnia 2010r. PDF Drukuj Email
W dniach 9-11 kwietnia odbyy si w Kielcach II Midzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2010.
Stoisko wojewdztwa dzkiego zorganizowa Sekretariat Regionalny KSOW Wojewdztwa dzkiego wraz z Departamentem Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzdu Marszakowskiego w odzi.
Do udziau w targach, a tym samym reprezentowania wojewdztwa dzkiego zaproszono, m.in. Lokaln Grup Dziaania ?Nad Drzewiczk?, ktra zgosia take obecno Stowarzyszenia Koo Gospody Wiejskich ?Radziczanki?.
Pierwszego dnia trwania imprezy stoisko dzkie odwiedzili, m.in.: Artur Bagieski Wicemarszaek wojewdztwa dzkiego, Maria Kaczorowska Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarw Wiejskich oraz Dorota Pisarska Z-ca Dyrektora Departamentu Promocji i Wsppracy Zagranicznej.
Ide targw jest, min. promocja dziedzictwa kulturowego wsi oraz lokalnych i regionalnych produktw kulinarnych a wszystko po to, by ofert zainteresowa krajowe i zagraniczne podmioty specjalizujce si w sprzeday usug turystycznych.
Ju sama obecno na tego rodzaju targach wietnie wpisuje si w cele LGD ?Nad Drzewiczk?.
LGD ?Nad Drzewiczk? zachcaa goci odwiedzajcych stoisko do zaplanowania wypoczynku na jej terenie. Rozdano wiele broszur promujcych atrakcje turystyczne regionu.
Na naszym stoisku znalazy si wyroby rkodzielnicze, tj.: serwety, obrusy, kwiaty z bibuy, piknie zdobione koszule. Najwiksze jednak uznanie wrd odwiedzajcych nas goci, zdobyy produkty kulinarne naszego regionu, tj.: pierogi, pyzy, bigos, domowy smalec czy chleb pieczony sposobem tradycyjnym. Byli i tacy, ktrzy po sprbowaniu kulinariw gospody z Radzic wracali do naszego stoiska wielokrotnie, co szczeglnie ucieszyo Prezes Stowarzyszenia KGW - Pani Renat Kaun.
Imprezie targowej towarzyszya konferencja pn. ?Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji?, podczas ktrej przedstawione zostay, m.in. dobre praktyki w zakresie komercjalizacji usug turystyki wiejskiej.
Serdecznie zapraszamy do GALERII, w ktrej znajduje si wicej fotografii z targw i innych naszych dziaa.
 
31 marca 2010 r. PDF Drukuj Email
Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? zorganizowaa dla mieszkacw gminy Drzewica szkolenie w zakresie pozyskiwania unijnych rodkw oraz wypeniania wnioskw w ramach dwch dziaa: ?Tworzenie i rozwj mikroprzedsiebiorstw? oraz ?Rnicowanie w kierunku dziaalnoci nierolniczej?. Szkolenie odbyo si w sali konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy.

LGD, chcc zapewni uczestnikom spotkania dostp do fachowej i rzetelnej informacji, zaprosia do przeprowadzenia szkolenia Pani Iwon Szymask, dowiadczonego pracownika Wojewdzkiego Orodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach Rejon Opoczno. Uczestnicy szkolenia mogli uzyska informacje, m.in. o tym, kto moe zosta beneficjentem wspomnianych dziaa, na jakie operacje moe by przyznana pomoc oraz gdzie mona skada wnioski o przyznanie pomocy. Pani Iwona Szymaska omwia rwnie procedur przyznania pomocy i zapoznaa zebranych z obowizkami beneficjentw po uzyskaniu refundacji.
 
16 marca 2010 r. PDF Drukuj Email
Zaproszenie
Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza wszystkich chtnych na szkolenie w zakresie pozyskiwania unijnych rodkw oraz wypeniania wnioskw w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie:
 1. ?Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw?,
 2. ?Rnicowania w kierunku dziaalnoci nierolniczej?.
Szkolenie odbdzie si 31 marca 2010 r. o godz. 10 w Sali Konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy a przeprowadzone zostanie przez dowiadczonego pracownika Orodka Doradztwa Rolniczego w Opocznie.
Wszyscy zainteresowani moliwoci pozyskiwania rodkw ze rde zewntrznych otrzymaj z pewnoci informacje niezbdne do tego, aby mc za porednictwem LGD skada wnioski o dofinansowanie projektw.
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135
« PoczątekPoprzedni2122232425DalejOstatnie »

Strona 22 z 25

Odwiedzio nas:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Kalendarz

lipiec 2020
pwścpsn
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

LGD w TVP