Lokalna Grupa Dziaania

Dokumenty

PROW 2007-2013

Konkursy

Polecamy


 
portal rolniczy
Zapraszamy do wzicia udziau w Olimpiadzie z zakresu wiedzy nt. tradycji, kultury i folkloru wojewdztwa dzkiego oraz dobrych praktyk rolniczych organizowanej przez dzki Orodek Doradztwa Rolniczego. Szczegy znajd Pastwo klikajc miniatur plakatu umieszczona obok.
Regulamin olimpiady i szczegowe zagadnienia tematyczne dostpne na stronie: www.lodr-bratoszewice.pl.
 
Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza Czonkw organw LGD na szkolenie na temat:
?Koszty kwalifikowalne i kwalifikacja do finansowania projektw w ramach Wdraania Lokalnych Strategii Rozwoju?.

Szkolenie odbdzie si w dniu 29 wrzenia 2010 roku;

Miejsce: Restauracja ?Zamkowa?, Plac Wolnoci 32;
Rozpoczcie szkolenia: godz. 10.00 (czas trwania - ok. 8 godzin);
Firma przeprowadzajca szkolenie: Bajor Consulting;
Realizator szkolenia: Bajor Consulting - zapewnia poczstunek (obiad, serwis kawowy).
 
Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza mieszkacw Gminy i Miasta Drzewica do udziau w szkoleniu w zakresie pozyskiwania rodkw unijnych oraz wypeniania wnioskw w ramach dziaania ?Wdraanie lokalnych strategii rozwoju? w zakresie:
 1. ?Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw?,
 2. ?Rnicowania w kierunku dziaalnoci nierolniczej?.
Szkolenie odbdzie si 21 wrzenia 2010r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy, a przeprowadzone zostanie przez pracownika Orodka Doradztwa Rolniczego w Opocznie.
Wszyscy zainteresowani moliwoci pozyskiwania rodkw unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013, otrzymaj informacje niezbdne do tego, aby za porednictwem LGD skada wnioski o dofinansowanie projektw.
 
30 sierpnia 2010r.
W dniach 23-24 sierpnia 2010r. w odzi odbyo si szkolenie z zakresu dziaania 421 ?Wdraanie projektw wsppracy? w ramach PROW 207-2013. Adresatem szkolenia byli przedstawiciele lokalnych grup dziaania z wojewdztwa dzkiego, a jego organizatorem - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Fundacja Programw Pomocy dla Rolnictwa przy wsppracy z Urzdem Marszakowskim w odzi.
Konferencj otworzy Pan Wodzimierz Fisiak - Marszaek Wojewdztwa dzkiego, nastpnie gos zabraa Pani Maria Kaczorowska - Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarw Wiejskich.
Wrd zaproszonych goci byli: Pan Krzysztof Janiak - Kierownik Zespou Rozwoju Wsi FAPA oraz Pani Dorota Brodecka - przedstawiciel Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Tematyka szkolenia obejmowaa:
 • szczegowe warunki i zasady przyznawania pomocy dla dziaania 421,
 • kryteria wyboru projektw wsppracy;
 • prawa i zobowizania wynikajce z umowy;
 • metodologiczne aspekty budowy projektu wsppracy;
 • koszty kwalifikowalne przygotowania i realizacji projektu wsppracy;
Celem szkolenia byo nie tylko zachcenie lokalnych grup dziaania do wzajemnej wsppracy, ale take wymiana dotychczasowych dowiadcze.
 
23 lipca 2010r.
23 lipca 2010 r. Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? w zwizku nagraniem materiau do programu ?A moe by tak..." gocia na swoim terenie ekip TVP d.
"A moe by tak..." to cykl programw emitowanych na antenie TVP d, powstaych dziki rodkom finansowym Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarw Wiejskich (KSOW). Jego autork jest Pani Magdalena Michalak - reporterka, prezenterka i wydawca lokalnego wydania serwisw informacyjnych. Celem projektu jest przedstawienie dokona lokalnych grup dziaania jak rwnie planw, jakie wspomniane podmioty zamierzaj zrealizowa na swoim terenie. To take niesamowita promocja regionu - program dociera przecie do licznych odbiorcw.
Program ?poruszania si? po obszarze LGD przygotowa Prezes Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk?, Pan Andrzej Krzyanowski. W ramach prezentacji LGD ?Nad Drzewiczk? dziennikarze odwiedzili najbardziej atrakcyjne miejsca w gminie Drzewica. Pani Magdalena Michalak przeprowadzia te kilka ciekawych rozmw, ktrych fragmenty z pewnoci znajd si w emitowanym materiale.
Przygotowany materia zostanie wyemitowany 12 sierpnia 2010 r. (czwartek) w TVP d w programie ?A moe by tak..? o godzinie 18.40. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia programu.
 
1 lipca 2010r.
30 czerwca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy odbyo si posiedzenie Rady LGD ?Nad Drzewiczk?.
W zwizku z naborem wnioskw o przyznanie pomocy w ramach dziaania ?Odnowa i rozwj wsi? trwajcym od 11 do 24 czerwca 2010 r. do biura LGD wpyn jeden wniosek na ww. konkurs.
Wniosek nr 1/IIO/10 zoony przez Gmin i Miasto Drzewica na kwot 395.896,00 z., tytu operacji: ?PROGRAM ZWIKSZENIA ATRAKCYJNOCI TURYSTYCZNEJ ZALEWU DRZEWICKIEGO - ETAP 1? - zosta pozytywnie rozpatrzony przez Rad Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk?.
W wyniku przeprowadzonej oceny operacji pod wzgldem zgodnoci z LSR oraz speniania kryteriw wyboru, wyej wymieniony wniosek otrzyma redni 30 pkt.
 
30 czerwca 2010r.
W dniu 30 czerwca 2010 roku w sali konferencyjnej Urzdu Gminy i Miasta w Drzewicy odbyo si Walne Zebranie Czonkw Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk?. Zebranie to miao charakter sprawozdawczo-wyborczy, gdy 14 lipca 2010 r. dobiega koniec kadencji Zarzdu oraz Komisji Rewizyjnej LGD.
Otwarcia zebrania dokona Prezes Stowarzyszenia, Pan Andrzej Krzyanowski, ktry przedstawi uczestnikom Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia, bilans oraz rachunek zyskw i strat za rok 2009, a take Sprawozdanie merytoryczne za rok 2009.
Uchway w sprawie zatwierdzenia sprawozda, a nastpnie udzielenia absolutorium Zarzdowi zostay podjte jednogonie.
Zaraz potem dokonano wyboru czonkw Zarzdu oraz czonkw Komisji Rewizyjnej.
Skad Zarzdu przedstawia si nastpujco: Pan Andrzej Krzyanowski - Prezes, Pani Zofia Pecyna - Wiceprezes, Pani Irena Kwiecie - Skarbnik, Pani Zofia Gwiadziska - Sekretarz oraz Czonkowie Zarzdu - Pan Witold Chotecki i Pani dr Teresa Nowakowska.
Komisja Rewizyjna LGD w drugiej kadencji dziaa bdzie w niezmienionym skadzie: Pani Zofia Sadowska - Przewodniczca, Pan Wodzimierz Pomykaa - Wiceprzewodniczcy oraz Czonkowie Komisji Rewizyjnej - Pani Irena Maroszczyk i Pan Krzysztof Kowalski.
 
27 czerwca 2010r.
W niedziel 27 czerwca w miejscowoci ardki LGD ?Nad Drzewiczk? zorganizowaa spotkanie aktywizujce spoeczno lokaln. Spotkanie dotyczyo pozyskiwania funduszy europejskich, w ramach dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju", objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013.
Prezes LGD - pan Andrzej Krzyanowski przybliy zebranym rol LGD w regionie, a Pani Monika Kaluna - kierownik biura, przy uyciu prezentacji multimedialnej przedstawia dziaania, w ramach ktrych mona ubiega si o dofinansowanie projektw w ramach PROW (2007-2013). Zaprezentowaa te informacje o planowanych w najbliszym czasie konkursach.
Do udziau w spotkaniu LGD zaprosia take Pani Magdalen Mirys - ktra jest pracownikiem Centrum Inicjatyw Obywatelskich OPUS.
Staralimy si dostosowa program spotkania do oczekiwa jego uczestnikw. Mielimy sygna, i panie, ktre dziaaj w Kole Gospody Wiejskich w ardkach chciayby oficjalnie zarejestrowa swoje stowarzyszenie. Pani Magdalena Mirys udzielia wszelkich informacji dotyczcych procedury powoania stowarzyszenia. Zaoferowaa take dalsz pomoc przy przygotowaniu statutu. Mamy wic nadziej, e niebawem dojdzie do kolejnego spotkania i KGW w ardkach rzeczywicie ?ruszy?. Przypomnijmy, e wpis do Krajowego Rejestru Sdowego jest niezbdny, jeli Stowarzyszenie chce pozyskiwa rodki z funduszy europejskich.
 
25 czerwca 2010r.
25 czerwca 2010 r. odbyo si posiedzenie Komisji Rewizyjnej LGD ?Nad Drzewiczk?.
W czasie posiedzenia podjto uchway:
 1. nr 1/2010 w sprawie przyjcia Sprawozdania merytorycznego z dziaalnoci Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? za 2009 rok przyjtych przez Zarzd LGD ?Nad Drzewiczk?.
 2. nr 1/2010 w sprawie przyjcia Sprawozdania finansowego wraz z Informacj dodatkow z dziaalnoci Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? za 2009 rok przyjtego przez Zarzd LGD ?Nad Drzewiczk?.
 3. nr 1/2010 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? na Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze w dniu 30 czerwca 2010 r.
 
24 czerwca 2010r.
W czwartek 24 czerwca 2010 r. odbyo si posiedzenie Zarzdu LGD ?Nad Drzewiczk?.
W czasie posiedzenia podjto uchway:
 1. nr 6/2010 w sprawie przyjcia Sprawozdania merytorycznego z dziaalnoci Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? za 2009 rok;
 2. nr 7/2010 w sprawie przyjcia Sprawozdania finansowego wraz z Informacj dodatkow z dziaalnoci Stowarzyszenia Lokalna Grupa Dziaania ?Nad Drzewiczk? za 2009 rok.
 
22 czerwca 2010r.
Zarzd Lokalnej Grupy Dziaania ?Nad Drzewiczk? zaprasza wszystkich mieszkacw gminy Drzewica do udziau w spotkaniu aktywizujcym spoeczno lokaln, dotyczcym pozyskiwania funduszy europejskich, w ramach dziaania "Wdraanie lokalnych strategii rozwoju" Osi 4 LEADER, objtego Programem Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie:
 1. ?Maych projektw?,
 2. Rnicowania w kierunku dziaalnoci nierolniczej,
 3. Tworzenia i rozwoju mikroprzedsibiorstw.
Spotkanie ma rwnie na celu przyblienie mieszkacom roli LGD w regionie. Zostan take zaprezentowane informacje o planowanych w najbliszym czasie konkursach.
Do udziau w spotkaniu zaproszony zosta rwnie pracownik Centrum Inicjatyw Obywatelskich OPUS - Pani Magdalena Mirys, ktra omwi procedur tworzenia stowarzysze.

Termin spotkania - 27 czerwca (niedziela) 2010 r. godz. 17.00.
Miejsce spotkania - wietlica wiejska przy OSP w ardkach.
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/mawikom/ftp/lgd-drzewica.pl/templates/siteground-j15-84/html/pagination.php on line 135
« PoczątekPoprzedni2122232425DalejOstatnie »

Strona 21 z 25

Odwiedzio nas:

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Kalendarz

lipiec 2020
pwścpsn
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

LGD w TVP